Výtvarná soutěž Umění budoucnosti

Výtvarná soutěž Umění budoucnosti

Výtvarná soutěž Umění budoucnosti

27.04.2024

Dům dětí a mládeže Modřany pořádá 1. ročník výtvarné soutěže na téma Umění budoucnosti. Vítězné práce budou zveřejněny na našich web stránkách a facebookových stránkách DDM Modřany a na výstavě v prostorách Domu národnostních menšin, Vocelova 602/3, 120 00, Praha 2. Akce se koná pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka. 

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v úterý 30. 4. v prostorách Domu národnostních menšin.
 

ZADÁNÍ:
 
Naše planeta je krásným místem, kde žijí lidské bytosti a milióny neuvěřitelných zvířat a rostlin. Naše činy však začínají ubližovat světu kolem nás. Vzhledem k tomu, že změna klimatu způsobuje škody na životním prostředí, svět, ve kterém žijeme, se stává horším místem pro život pro další generace. Budoucnost je nejistá a momentální situace ohrožuje všechny tvory žijící na planetě. Proto je důležité, abychom byli ohleduplní k životnímu prostředí a přemýšleli o tom, co můžeme udělat pro snížení škod, které planetě způsobujeme. Můžeme spolupracovat na recyklaci věcí, které používáme a aby materiály, ze kterých jsme je vyrobili, vydržely mnohem déle. Věci, které máme, můžeme znovu použít, abychom nemuseli vyrábět nové. A můžeme snížit to, co spotřebováváme, takže si musíme z planety brát méně.
Pro tuto událost budeme vytvářet umělecká díla, o problémech životního prostředí, budeme hledat odpovědi, jaké změny jsou pro naši budoucnost potřeba, inspirujeme se znovuvyužitím materiálů, junk art, art reuse, recyklované umění. Tím vším ukážeme, že na budoucnosti naší planety nám záleží a že se společně pokusíme dozvědět víc o naších možnostech a povzbudit ostatní, aby nám pomohli lépe pečovat o naši planetu.
 
TYPY VÝTVARNÝCH TECHNIK:
Kresba, malba, grafika, kombinovaná technika, počítačová grafika, fotografie, video záznam, film/animace, výtvarné objekty, sochy, keramika
 
KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT:
Účastnit se mohou děti a mládež v níže uvedených věkových kategoriích:
· předškoláci: 3 – 6 let
· 6 – 9 let
· 10 – 13 let
· 14 – 16 let
· skupinová práce
 
POŽADAVKY:
Každý účastník má možnost do soutěže přihlásit pouze 1 výtvarnou práci. Výtvarné práce se musí týkat soutěžního tématu. 2D výtvarné práce nesmí přesáhnout rozměr formátu A2 (420 × 594 mm), 3D nesmí být větší než 500 x 500 x 500 mm a digitální obsah prosím posílejte na emailovou adresu umenibudoucnosti@ddmm.cz (jenom ve formátu jpeg, pdf, avi, mp4, mkv).
 
Spolu s uměleckým dílem zasílejte tyto informace:
· Jméno a Příjmení autora
· Název díla
· Věk autora
· Popis (krátká anotace)
· Adresa autora nebo název a adresa školy, za kterou autor práci posílá
· Telefonní kontakt a email zákonného zástupce nebo pedagoga
 
 
PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ:
· Zaslání díla:
Práce odevzdávejte osobně nebo posílejte na adresu Dům dětí a mládeže Modřany, Herrmannova 2016/24, 143 00 Praha 4, do 30. 3. 2024. Na obálce/balíku uveďte poznámku: soutěž Umění budoucnosti.
Digitální obsah prosím posílejte na emailovou adresu umenibudoucnosti@ddmm.cz nejpozději do 30.3.2024. Videa a velkoformátový obsah posílejte přes https://www.uschovna.cz/ .
· Startovné: Zdarma
· Zaslané soutěžní práce se nevracejí (pouze na vyžádání a to nejpozději 14 dní od vyhlášení výsledků soutěže – jenom osobní vyzvednutí, neposíláme). Pořadatel si vyhrazuje právo řádně neoznačené práce do soutěže nezařadit.
 
TERMÍNY:
· 1. února 2024 vyhlášení soutěže
· 30. března 2024 uzávěrka soutěže
· duben/květen 2024 slavnostní vyhlášení výsledků soutěže – datum bude upřesněn a výherci budou předem informování
 
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:
· spojitost s vyhlášeným tématem
· úroveň zpracování
· nápaditost
· technické provedení
· umělecký dojem
 
ODBORNÁ POROTA:
 
Mgr. Monika Repáňová – výtvarnice
MgA. Alžběta Dosoudilová – sochařka a konceptuální výtvarnice
MgA. Jan Morávek – sochař a multimediální umělec
MgA. Anne-Marie Rohanová – visual artist
 
ODMĚNA PRO VÍTĚZE
1. – 3. MÍSTO V KAŽDÉ KATEGORII:
Výtvarné pomůcky, poukázky, drobné odměny
 
KONTAKTNÍ OSOBA:
Mgr. Monika Repáňová, umenibudoucnosti@ddmm.cz
 

  
Specifikace podmínek soutěže
 
1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
 
Organizátorem soutěže na téma Umění budoucnosti (dále jen „soutěž“) je Dům dětí a mládeže Modřany (dále pouze organizátor).
 
2. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE
 
Soutěž probíhá od 1. února 2024 do 30. března 2024.
 
3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
 
Soutěž je určena pro všechny děti a mládež od 3 do 16 let (včetně), kteří v době konání soutěže odevzdají nebo zašlou své práce na adresu Dům dětí a mládeže Modřany, Herrmannova 2016/24, Praha 4 - Modřany. Účast je zdarma. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří splní uvedené podmínky, přičemž organizátor soutěže má právo posoudit splnění těchto podmínek. Ze soutěže budou vyloučeny všechny práce, které účastník odevzdá/odešle do soutěže po uzávěrce pro odevzdání soutěžních uměleckých děl. Odesláním/odevzdáním výtvarných děl a osobních údajů soutěžící schvaluje pravidla soutěže a zavazuje se je respektovat a dodržovat. V případě, že bude soutěžící postupovat v rozporu s těmito pravidly (např. nebude autorem díla, které přihlásí do soutěže), vyhrazuje si organizátor právo vyřadit soutěžícího ze soutěže bez jakékoliv finanční nebo materiální náhrady. Odesláním/odevzdáním prací vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Obecné nařízení“, se zpracováním svých osobních dat v souvislosti se zveřejněním svého jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách organizátora.
 
4. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA
 
Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže ty soutěžní práce, které budou jakýmkoliv způsobem porušovat, nebo omezovat obecná pravidla morálky, občanského soužití, nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dále práce s vulgárním, rasistickým, nebo jiným obecně nepřijatelným a diskriminačním obsahem či názvem/popisem. Organizátor neodpovídá za nedoručené oznámení o výhře v případě změny poštovní nebo e-mailové adresy, nebo telefonního čísla účastníka soutěže. Organizátor prohlašuje, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Obecným nařízením, přičemž shromážděné osobní údaje budou uchovány pouze po dobu nezbytnou, odpovídající účelu jejich zpracování.
 
5. AUTORSKÉ PRÁVO, LICENCE
 
Zasláním díla soutěžící prohlašuje, že je oprávněným nositelem autorských práv podle autorského zákona. Licence k užití díla je poskytnuta bez časového, množstevního a teritoriálního omezení. Licence se poskytuje bezúplatně. Organizátor není povinen poskytnutou licenci využít. Organizátor je oprávněný poskytnout třetí osobě práva z licence úplně nebo z části, a to zejména v zájmu zveřejnění a šíření informací o průběhu a výsledcích soutěže.
 
 
6. HODNOCENÍ VÝTVARNÝCH DĚL
 
Soutěžní práce hodnotí odborná porota složená ze členů týmu DDM Modřany a profesionálních výtvarníků/umělců. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu složení poroty v kterémkoliv stádiu soutěže. Proti hodnocení poroty se není možno odvolat, její rozhodnutí je konečné a neměnné. Vyhlášení vítězů se uskuteční nejpozději v červnu 2024 a jejich jména budou zveřejněna na webu www.ddmm.cz a facebookové stránce https://www.facebook.com/ddmmodrany. Vítězové budou kontaktování prostřednictvím e-mailové adresy, kterou zašlou organizátorovi společně se soutěžními díly. Autoři třech nejlepších soutěžních fotografií získají hodnotné ceny.


Partneři výtvarné soutěže:


 

 

Zpět

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.