01.04.2020 Domeček on-line

Naše dveře jsou zavřené, ale my pro tebe chystáme aktivity dál! Více informací o projektu Domeček on-line nalezneš v sekci články v pravé části hlavní strany webových stránek.

30.03.2020 Přihlašování na PT

Upozorňujeme zájemce o přihlášení na PT, že přihlašování je možné pouze on-line přes Klientské centrum DDM (https://ddmmonet.iddm.cz/prihlaseni). Prosíme o zřízení přístupu do Klientského centra a kontrolu funkčnosti s dostatečným předstihem.

23.01.2020 Kola a koloběžky musí zůstat venku

Milí rodiče a účastníci kurzů, dovolujeme si vás upozornit, že s platností od 23.1. 2020 není dovolen vstup do budovy s jízdními koly a koloběžkami. K jejich odložení slouží venkovní stojan, kde si můžete svá kola přineseným zámkem zajistit. Za odložené věci nijak neručíme. Děkujeme za pochopení a respektování tohoto pravidla. Vaše DDM

Příměstské tábory Léto 2020

26.02.2020 Důležité informace k příměstským táborům (PT) 

 • Pro přihlášení na tábor je důležité mít založený účet na Klientském centru, na adrese https://ddmmonet.iddm.cz/prihlaseni
 • Na PT se lze přihlásit pouze on-line přes Klientské centrum uživatele, nikoliv přes pedagoga nebo recepci DDM
 • Cena pro mimopražské účastníky je u některých PT vyšší z důvodu finanční podpory MHMP, která je určena pouze pro účastníky s trvalým bydlištěm v Hlavním městě Praze
 • V ceně PT je pedagogický dozor, pojištění a oběd, případně materiál a vstupy
 • Zaslat úhradu a dodat podepsanou přihlášku za příměstský tábor je nutné na recepci DDM, do 5 dnů od doručení potvrzené přihlášky do Klientského centra. Účastník je přihlášen pouze tehdy, má-li zaplaceno a současně odevzdanou podepsanou přihlášku. Bez odevzdané přihlášky se dítě programu nemůže účastnit.
 • Nedojde-li k připsání platby na účet a SOUČASNĚ k odevzdání fyzické podepsané přihlášky do 5 dnů od schválení přihlášky, bude v těchto případech zaslán informační e-mail (uvedený v Klientském centru) o zrušení přihlášky a místo bude nabídnuto náhradníkovi
 • DDM bude s klienty komunikovat výhradně přes e-mail uvedený v Klientském centru
 • Změna programu všech dnů příměstských táborů je vyhrazena
 • Program všech dnů příměstských táborů je určen pouze dětem se započatou školní docházkou nebo na základě věkového omezení vyplývajícího z programu příslušného tábora
 • Přihlásit se lze pouze na celý týdenní blok tábora. Sraz účastníků je až na předem ohlášené výjimky v 8:00-8:30 hod na recepci hl. budovy Herrmannova nebo recepci pracoviště Urbánkova. Dřívější příchody nejsou možné. Program příměstského tábora bude v čase 8:30-16:00 hod. Vyzvedávání probíhá mezi 16:00-16:30 hod. Pro předčasné propuštění z denního programu je zákonný zástupce dítěte povinen předložit vedoucímu písemný souhlas s uvedením konkrétního místa a času předčasného odchodu
 • Samostatné odchody dětí jsou vždy po 16 hodině, z budovy DDM
 • Tábor se uskuteční při zájmu minimálně 10 osob
 • Rezervace míst na PT není možná
 • Termín zveřejnění táborů je 2. 3. 2020 ve 12:00 hodin na www.ddmm.cz
 • Mají-li účastníci (jejich zákonní zástupci) možnost získat příspěvek z fondu zaměstnavatele, vystaví DDM fakturu na základě žádosti účastníka podané do 3 dnů od přihlášení na PT. Žádost zasílejte online na e-mail: e.santorova@ddmm.cz
 
Storno poplatky
1) Klasické tábory a soustředění: 
odhlášení do 30. 4. 2020 – min. 30 % z celkové ceny
odhlášení do 15. 6. 2020 – min. 50 %  z celkové ceny
odhlášení po 15. 6. 2020 – 100 % z celkové ceny

Na některé LT a soustředění mohou být vedoucím tábora stanoveny speciální storno podmínky.

2) Příměstské tábory (PT) a výjezdové akce: 
odhlášení do 30. 04. 2020 – min. 20% z celkové ceny
odhlášení po 30. 04. 2020 – min. 50% z celkové ceny PT

V případě již vynaložených nákladů na PT může být storno poplatek vyšší.
V případě neúčasti na akcích uvedených v bodech 1 a 2 ze zdravotních důvodů je nutné doložit lékařské potvrzení včetně žádosti o vrácení platby, do tří pracovních dnů od ukončení dané akce na recepci DDM Herrmannova 2016/24. Formulář je k dispozici na webových stránkách DDM. Na později podané žádosti nebude brán zřetel. V případě odhlášení ze zdravotních důvodů určuje výši storno poplatků hlavní vedoucí tábora na základě celkového vyúčtování proběhlého tábora.
V případě zrušení tábora z důvodu nízkého zájmu bude všem přihlášeným platba vrácena.
 
Vrácení alikvotní částky úplaty včetně uplatněného storna bude provedeno nejpozději do 1 měsíce (s výjimkou letních táborů a soustředění, které budou vráceny do konce září příslušného roku. Manipulační poplatek ve všech případech činí 20,- Kč