23.09.2021 Kroužky kláves a sólového zpěvu

Nově pro vás letos otevíráme dlouho očekávané zájmové kroužky hry na klávesy a také sólového zpěvu, které poběží od 11. října. Přihlásit se můžete v záložce Zájmové kroužky.

22.09.2021 Pondělí 27.9.

Sportovní zájmová činnost v DDM proběhne tento den bez omezení (kromě ZK v ZŠ Rakovského).

21.09.2021 ZŠ Rakovského 27. 9. uzavřena

V pondělí 27. 9. se z důvodu ředitelského volna v ZŠ Rakovského kroužky v této škole nekonají. Ostatní zájmová činnost v DDM i dalších ZŠ proběhne bez omezení.

14.09.2021 Kroužek francouzštiny

Od středy 15. září 2021 otevíráme kroužek francouzštiny pro úplné začátečníky, na který je možné se ještě hlásit. V případě zájmu otevřeme i hodiny pro starší zájemce. Kontakt na lektorku získáte přes vedoucího sekce (j.sestak@ddmm.cz)

14.09.2021 Tenis

ke dni 14. 9. 2021 zbývá poslední volné místo na kroužku tenisu, který se koná v sobotu od 12:00 - 12:55 hod.

13.09.2021 Zápis na kroužky v MŠ Tyršovka a Karásek

bude probíhat od středy 15. září od 12 hodin formou on-line zápisu. Kroužky jsou již k nahlédnutí na www.ddmm.cz. Ve středu bude dodána záložka on-line přihlášení. Kroužky jsou v MŠ Karásek určeny pouze pro žáky 3 a 4 třídy. Kroužky začínají od 4. října 2021.

10.09.2021 Kroužky začínají

Nový školní rok přináší nové kroužky, lektory i prostory. V týdnu od 13. 9. rozjíždíme většinu našich zájmových kroužků, a to v běžném režimu. Veškeré informace týkajících se specificky vašeho zájmového kroužku obdržíte do svých e-mailových schránek. Prosíme o dodržování nastavených pravidel a opatření (respirátory/roušky ve společných prostorách, vstup určeným vchodem apod.), abychom zabránili jakémukoliv omezení výuky v našem DDM.

03.09.2021 Nové Umělecké kroužky

Otevíráme další Umělecké kroužky: Zážitková výtvarka IV., V., Keramická dílna pro R+D, Keramická dílna III., Malý záchranář, Poupátko I., II., Výtvarná dílnička. Bližší informace k novým zájmovým kroužkům naleznete na našich webových stránkách v záložce Zájmové kroužky.

30.08.2021 Košíkářství, Módní tvorba

Otevíráme nové kroužky: Košíkářství a Módní tvorby. Bližší informace k novým kroužkům v záložce Zájmové kroužky.

09.08.2021 Sochařství

Otevíráme nové kroužky Sochařství pro děti i dospělé pod vedením MgA. Lenky Tsikoliy, která vystudovala Ateliér veškerého sochařství Kurta Gebauera. Každé úterý od 16:30 hod a 18:00 hod. se na zájemce budeme těšit.

Mám nárok na vrácení peněz, pokud odhlásím dítě z příměstského nebo pobytového tábora?
V případě, že žádáte o odhlášení z příměstského tábora, prosíme o vyplnění a zaslání příslušného formuláře, který je ke stažení na našich internetových stránkách. O výši a termínu vratky bude rozhodnuto v souladu s Vnitřním řádem a storno podmínkami pro danou zájmovou činnost.
 

Důležité informace k letním pobytovým / příměstským táborům
 • Pro přihlášení na LT/PT je důležité mít založené Klientské centrum na adrese: https://ddmmonet.iddm.cz/prihlaseni
 • Na LT/PT se lze přihlásit pouze přes Klientské centrum uživatele, nikoliv přes pedagoga nebo recepci DDM
 • V ceně LT je ubytování, strava 5x denně + pitný režim, pedagogický dozor, pojištění (program LT a případně vstupy)
 • V ceně PT je pedagogický dozor, oběd, pojištění (program PT a případně vstupy)
 • Zaslat zálohu a dodat podepsanou přihlášku akce na recepci DDM je nutné do 5 dnů od schválení účastníka. Účastník je přihlášen pouze tehdy, má-li zaplacenu zálohu a současně odevzdanou podepsanou přihlášku
 • Nedojde-li k připsání platby na účet a SOUČASNĚ k odevzdání fyzické podepsané přihlášky do 5 dnů od schválení přihlášky, bude v těchto případech zaslán informační e-mail (uvedený v Klientském centru) o zrušení přihlášky a místo bude nabídnuto náhradníkovi
 • V poznámce je uvedena výše zálohy, celková cena tábory bude stanovena dle epidemické situace a případného příspěvku z MHMP nejpozději v průběhu května 2021
 • Změna programu tábora je vyhrazena
 • Program všech táborů je určen pouze dětem se započatou školní docházkou
 • Přihlásit se lze pouze na celý blok tábora. Sraz účastníků a podrobnosti týkající se tábora bude upřesněn v informačním e-mailu  
 • Rezervace míst na LT/PT není možná
 • Termín zveřejnění táborů k přihlášení je 1. 3. 2021 v 12:00 hodin na www.ddmm.cz
 • Přihlášení je možné pouze online
 • Mají-li účastníci (jejich zákonní zástupci) možnost získat příspěvek ze sociálního fondu zaměstnavatele, vystaví DDM fakturu na základě žádosti účastníka podané do 5 dnů od přihlášení na PT. Žádosti zasílejte na e-mail: p.sekerkova@ddmm.cz
 • Cena pro mimopražské účastníky je vyšší z důvodu finanční podpory MHMP, která je určena pouze účastníkům s trvalým bydlištěm v hlavním městě Praze
 
Storno podmínky
 • V případě zrušení tábora z důvodu nízkého zájmu bude všem přihlášeným platba vrácena
 • Storno podmínky jsou stanoveny ve Vnitřním řádu DDM
 • V případě absence účastníka se účastnický poplatek nevrací. Výjimku tvoří situace, ve kterých účastník dodá lékařské potvrzení spolu s písemnou žádostí o vrácení peněz, a to nejpozději do 3 dnů od ukončení daného příměstského tábora. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel
 • Formulář je k dispozici na webových stránkách DDM. V tomto případě určuje výši storno poplatků hlavní vedoucí akce, na základě celkového vyúčtování proběhlé akce, v závislosti na režijních nákladech dané akce
 • Vrácení platby bude provedeno po interním vyúčtování DDM, a to ve výši zohledňující náklady na jednotlivé táborové dny
 • Vrácení alikvotní částky úplaty včetně uplatněného storna bude provedeno nejpozději do 1 měsíce (s výjimkou letních táborů a soustředění, které budou vráceny do konce září příslušného roku)
 • Manipulační poplatek ve všech případech činí 20,- Kč