10.04.2021 Truhla plná překvapení II - Hodkovičky spuštěna

Otevřeli jsme novou trasu oblíbené akce. Trasu i funkčnost QR kódů průběžně kontrolujeme a doplňujeme truhlu o nové poklady. Veškeré důležité informace se dočtete a startovní QR kód najdete zde na webu v záložce Akce-Truhla plná překvapení II, a také na našem Facebooku.

09.04.2021 Režim DDM se od 12. 4. nemění

Na základě Mimořádného opatření se v režimu chodu DDM nic nemění, nadále se nekoná žádná zájmová činnost s osobní přítomností žáků. Kroužky, které to umožňují, probíhají i nadále formou online distanční výuky.

23.03.2021 Nové příměstské tábory a volná místa

Pro velký zájem jsme přidali nový příměstský Poznávací tábor v termínu 9.-13. srpna a Harry Potter tematický v termínu 16.-20. srpna, poslední volná místa najdete ještě i v jiných týdnech, vše přehledně na našich stránkách.

01.03.2021 Přihlašování na letní tábory

V pondělí 1. března ve 12 hodin jsme spustili přihlašování na letní příměstské i pobytové tábory. Připomínáme, že přihlášení je možné pouze online skrze Klientské centrum. Zkontrolujte si, prosíme, včas funkčnost přihlášení do KC a v případě jakýchkoliv problémů s Klientským centrem napište na e-mail: recepce@ddmm.cz. Nové Klientské centrum si pohodlně založíte na našem webu v záložce Zájmové kroužky.

01.02.2021 Odmaturuj z angličtiny

Nové online lekce Odmaturuj z angličtiny jsou určeny pro všechny letošní maturanty. Zahrnují gramatiku na didaktické testy i různá konverzační témata, aby je u ústní části maturity nic nezaskočilo. Přihlášení je možné na našem webu v sekci Zájmové kroužky.

18.01.2021 DDM je uzavřen

Usnesením Vlády ČR byl vydán zákaz osobní přítomnosti účastníků v DDM. Až do odvolání nemohou probíhat v našem DDM žádné kroužky, kromě zájmové činnosti, která je realizovaná prostřednictvím distančního vzdělávání a online lekcí.

14.12.2020 E-maily DDM jako nevyžádaná pošta SPAM

Na základě upozornění od vás, účastníků našich kroužků, informujeme, že v e-mailových schránkách některých poskytovatelů spadají naše zprávy z adresy ddmm.cz do složky Nevyžádané pošty - SPAM. Tuto skutečnost nemůžeme nijak ovlivnit a je na každém majiteli schránky, aby si ji individuálně nastavil. Proto prosíme, abyste, zvláště v této době plné náhlých změn, kontrolovali i tuto složku pravidelně a případně potvrdili naše adresy jako vyžádané e-maily, aby vám nic neuniklo. Veškeré informace nalezne samozřejmě i zde na webu.

Mám nárok na vrácení peněz, pokud odhlásím dítě z příměstského nebo pobytového tábora?
V případě, že žádáte o odhlášení z příměstského tábora, prosíme o vyplnění a zaslání příslušného formuláře, který je ke stažení na našich internetových stránkách. O výši a termínu vratky bude rozhodnuto v souladu s Vnitřním řádem a storno podmínkami pro danou zájmovou činnost.
 

Důležité informace k letním pobytovým / příměstským táborům
 • Pro přihlášení na LT/PT je důležité mít založené Klientské centrum na adrese: https://ddmmonet.iddm.cz/prihlaseni
 • Na LT/PT se lze přihlásit pouze přes Klientské centrum uživatele, nikoliv přes pedagoga nebo recepci DDM
 • V ceně LT je ubytování, strava 5x denně + pitný režim, pedagogický dozor, pojištění (program LT a případně vstupy)
 • V ceně PT je pedagogický dozor, oběd, pojištění (program PT a případně vstupy)
 • Zaslat zálohu a dodat podepsanou přihlášku akce na recepci DDM je nutné do 5 dnů od schválení účastníka. Účastník je přihlášen pouze tehdy, má-li zaplacenu zálohu a současně odevzdanou podepsanou přihlášku
 • Nedojde-li k připsání platby na účet a SOUČASNĚ k odevzdání fyzické podepsané přihlášky do 5 dnů od schválení přihlášky, bude v těchto případech zaslán informační e-mail (uvedený v Klientském centru) o zrušení přihlášky a místo bude nabídnuto náhradníkovi
 • V poznámce je uvedena výše zálohy, celková cena tábory bude stanovena dle epidemické situace a případného příspěvku z MHMP nejpozději v průběhu května 2021
 • Změna programu tábora je vyhrazena
 • Program všech táborů je určen pouze dětem se započatou školní docházkou
 • Přihlásit se lze pouze na celý blok tábora. Sraz účastníků a podrobnosti týkající se tábora bude upřesněn v informačním e-mailu  
 • Rezervace míst na LT/PT není možná
 • Termín zveřejnění táborů k přihlášení je 1. 3. 2021 v 12:00 hodin na www.ddmm.cz
 • Přihlášení je možné pouze online
 • Mají-li účastníci (jejich zákonní zástupci) možnost získat příspěvek ze sociálního fondu zaměstnavatele, vystaví DDM fakturu na základě žádosti účastníka podané do 5 dnů od přihlášení na PT. Žádosti zasílejte na e-mail: p.sekerkova@ddmm.cz
 • Cena pro mimopražské účastníky je vyšší z důvodu finanční podpory MHMP, která je určena pouze účastníkům s trvalým bydlištěm v hlavním městě Praze
 
Storno podmínky
 • V případě zrušení tábora z důvodu nízkého zájmu bude všem přihlášeným platba vrácena
 • Storno podmínky jsou stanoveny ve Vnitřním řádu DDM
 • V případě absence účastníka se účastnický poplatek nevrací. Výjimku tvoří situace, ve kterých účastník dodá lékařské potvrzení spolu s písemnou žádostí o vrácení peněz, a to nejpozději do 3 dnů od ukončení daného příměstského tábora. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel
 • Formulář je k dispozici na webových stránkách DDM. V tomto případě určuje výši storno poplatků hlavní vedoucí akce, na základě celkového vyúčtování proběhlé akce, v závislosti na režijních nákladech dané akce
 • Vrácení platby bude provedeno po interním vyúčtování DDM, a to ve výši zohledňující náklady na jednotlivé táborové dny
 • Vrácení alikvotní částky úplaty včetně uplatněného storna bude provedeno nejpozději do 1 měsíce (s výjimkou letních táborů a soustředění, které budou vráceny do konce září příslušného roku)
 • Manipulační poplatek ve všech případech činí 20,- Kč